ugoda

Ugoda – w hierarchii mają to samo miejsce, co akty administracyjne.

Źródło: wikipedia.org


 • We Francji dobra ugoda lepsza niż zły proces...

  Ugoda stanowi we Francji ... nic innego jak ugoda zawarta z przewoźnikiem. Wymogi formalne Problematyka ugody (transaction) została uregulowana ... przykładu uczyniło z ugody skuteczny instrument łagodzenia ... . Według kodeksowej definicji: ugoda jest umową, w ... , że dla zawarcia ugody konieczne są trzy ... ustępstw. Ponadto ugoda wymaga formy ... drodze potwierdzenia zawartej ugody. Bez rejestracji Ugoda ma pomiędzy stronami ...

  czytaj więcej

 • Spór pomiędzy pracodawcą a pracownikiem można rozwiązać ugodą

  ... apelacyjnej strony zawarły ugodę sądową. W tej ... 1275 zł. Skutki ugody sądowej są dwojakiego ... woli jej stron. Ugoda jak wyrok Jeśli z treści ugody sądowej wynikają dla ... zakończyła się zawarciem ugody sądowej. Ważna precyzja Ugoda powinna zawierać sformułowania ... lub uzupełnienie treści ugody. Sąd bada ugodę Ugoda zwierana w sprawach ...

  czytaj więcej

 • Ugoda sądowa może stanowić podstawę do eksmisji

  ... małżeństwa jeden z czytelników „DGP” zawarł ugodę, na mocy której prawo własności domu ... eksmitowany? – pyta Michał S. z Żarnowca. Ugoda sądowa jest obok wyroku jednym ze ... wykonać zobowiązania przyjętego na siebie w ugodzie, to wierzycielowi pozostaje droga egzekucji przymusowej. ... opisanym przez czytelnika przypadku jest treść ugody zawartej z byłą małżonką, ...

  czytaj więcej

 • Czy <strong>ugoda</strong> graniczna kończy postępowanie administracyjne

  Czy ugoda graniczna kończy postępowanie administracyjne

  ... stron do zawarcia ugody. Wspiera on obie ... , geodeta sporządza akt ugody, oddzielnie dla każdej ... wzoru. W dokumencie ugody zamieszcza się w ... po podpisaniu aktu ugody. Niezbędne jest również ... wszystkie wskazane podmioty ugoda wywiera skutki prawne. Zawarcie w akcie ugody wszystkich niezbędnych elementów ... jej kwestionowania. Wzruszenie ugody granicznej zawartej w ... . Wyrok unieważniający ugodę zawartą przed ...

  czytaj więcej

 • <strong>Ugoda</strong> pozwoli uniknąć kary

  Ugoda pozwoli uniknąć kary

  ... oprogramowania w przedsiębiorstwach kończą się ugodą z producentami Policja nie prowadzi ... legalności użytkowanych aplikacji. Nie zawsze ugoda - Zaniedbaliśmy tę sprawę - przyznaje Mirosława ... , spółki, która jest już po ugodzie z producentami oprogramowania. - Mieliśmy świadomość, ... roszczeń finansowych najczęściej kończy się ugodą regulującą zasady zapłaty odszkodowania. ... opłaca się zawierać ugody, gdyż konsekwencje prowadzenia ...

  czytaj więcej

 • Będzie ugoda z Eureko. Zapłacimy miliardy

  ... będzie tylko pierwszym etapem realizacji ugody. Reszta, między innymi naliczone odsetki, ... Skarb Państwa nie zapłaci za ugodę z budżetu ani złotówki. "Wszystko ... porozumienia z Eureko. Szczegóły projektu ugody referował Grad. Według naszych ustaleń ... domagał się, aby stanowisko dotyczące ugody zajęli Prokuratoria Generalna oraz ... kosztem, nie zawierając ugody" - tłumaczy nasz informator. ...

  czytaj więcej

 • Spór zawsze można zakończyć ugodą

  Zawierając ugodę, strony likwidują albo ... stanowisk. Natomiast osnowa ugody zawartej przed sądem ... przez strony. Zawarcie ugody może być poprzedzone ... jest dopuszczalne zawarcie ugody. Najczęściej prowadzona jest ... nie doszło do ugody, to strony nie ... zamieszcza się też ugodę wówczas, gdyby strony ... , natomiast strony podpisują ugodę. Ważne! Zawierając ugodę, strony czynią sobie ...

  czytaj więcej

 • Ugoda między pracownikiem a pracodawcą jest możliwa na każdym etapie

  Do ugody może dojść na ... jest jednak zawrzeć ugodę jak najwcześniej. Ma ... tys. zł. Treść ugody Treść ugody zawieranej przez sądem ... jest zawarcie też ugody co do części ... w dalszym ciągu. Ugoda powinna zawierać sformułowania ... , bowiem po wpisaniu ugody do ... władny dokonywać wykładni ugody. Dodatkowe warunki Ugoda powinna być zgodna ...

  czytaj więcej

 • <strong>Ugoda</strong> ze Sferią: T-Mobile wnioskuje do NIK i UOKiK o kontrolę

  Ugoda ze Sferią: T-Mobile wnioskuje do NIK i UOKiK o kontrolę

  ... do Urzędu o zbadanie wpływu Ugody na rynek telekomunikacyjny. T-Mobile ... pełnego wyjaśnienia wątpliwości związanych z Ugodą. zdjęcie główne We wniosku ... działania organów administracji państwowej dotyczące Ugody: były / są zgodne z prawem ... : wpływu działań polegających na zawarciu ugody ze Spółką Sferia S ... o przystąpieniu do Ugody, a w przypadku ...

  czytaj więcej

 • <strong>Ugoda</strong> z NFZ nie oznacza wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek

  Ugoda z NFZ nie oznacza wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek

  ... szpitale coraz częściej podpisują ugody z NFZ. Dla ... . Poseł podkreśla, że ugody jednoznacznie odwołują się ... z raportem statystycznym. Ugody oraz wyroki sądowe ... o charakter prawny ugód zawieranych przez SP ... . Z tego powodu ugody zawieranej pomiędzy świadczeniodawcą ... . Ministerstwo przypomina, że ugoda jest czynnością prawną, ... mogący powstać. Zatem ugody oraz wyroki sądowe ...

  czytaj więcej

 • Tylko ugoda sądowa korzysta ze zwolnienia

  ... jednak pamiętać, że odszkodowanie uzyskane na podstawie ugody pozasądowej będzie opodatkowane. Zgodnie z ustawą z ... zwolnienia odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód innych niż ugody sądowe. Jeżeli ugoda wynikałaby z ugody sądowej, podatnik miałby prawo do skorzystania ze zwolnienia. Przychód z odszkodowania przyznanego na podstawie ugody pozasądowej jest przychodem ...

  czytaj więcej

 • Prawo górnicze: <strong>Ugoda</strong> zamyka szansę na rekompensatę za szkody przyszłe

  Prawo górnicze: Ugoda zamyka szansę na rekompensatę za szkody przyszłe

  ... jest wezwać zakład górniczy do zawarcia ugody. – Dopiero odmowa zawarcia ugody lub brak odpowiedzi na wezwanie przez ... sprawy na drogę sądową. Z zawarciem ugody związana jest jednak pewna pułapka – zauważa ... zakłady górnicze wymagają, by poszkodowany w ugodzie zrzekł się dalszych roszczeń z tytułu ... zastrzeżona w treści ugody może więc utrudnić ...

  czytaj więcej

 • Ugoda przed sądem bez podatku

  ... odszkodowań, które są wolne od PIT, o część odszkodowań wynikających z zawartych ugód sądowych. Przypomnijmy, że ustawa stanowi wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał za ... konstytucją przepis wyłączający zwolnienie podatkowe w stosunku do odszkodowań uzyskanych na podstawie ugody sądowej. Opodatkowaniu będą podlegały w dalszym ciągu odszkodowania, które strony ustaliły umownie. ...

  czytaj więcej

 • Ugoda może zmienić tryb zwolnienia pracownika

  ... odwołanie do sądu pracy. Firma zaproponowała ugodę pozasądową polegającą na zmianie trybu rozwiązania ... świadectwa pracy. Co do zasady taka ugoda jest dopuszczalna. W istocie jest ona ... ). Przepisy prawa pracy nie zakazują zawarcia ugody takiej treści. W omawianym przykładzie pracodawca ... stosunek pracy uniemożliwiałby zaś zawarcie późniejszej ugody, ustalającej rozwiązanie tego stosunku ...

  czytaj więcej

 • USA: Ugoda w sprawie gigantycznego wycieku ropy w Zatoce Meksykańskiej

  ... zapłacić 400 milionów dolarów, czyli 1 miliard 200 milionów złotych grzywny. Spółka wyasygnuje także miliard dolarów, czyli równowartość trzech miliardów złotych na odszkodowania cywilne. Podobną ugodę z rządem Stanów Zjednoczonyc w listopadzie zawarło BP. Brytyjczycy zapłacą łącznie 4,5 miliarda dolarów, czyli niemal 15 miliardów złotych. linki wyróżnione

  czytaj więcej

 • Jak ugodowo zakończyć spór pomiędzy pracownikiem a pracodawcą

  Czy można zawrzeć ugodę bez sądu Pracodawca ... w tym zakresie ugodę? Tak Spór pomiędzy ... zostać rozstrzygnięty zarówno ugodą zawartą przed ... Zarówno w przypadku ugody pozasądowej, jak i ugody zawartej przed sądem ... również do zawarcia ugody. Ugoda poza sądem może ... wydanie mu odpisu ugody z klauzulą wykonalności. Ugoda zaopatrzona w klauzulę ...

  czytaj więcej

 • Kolejna odsłona walki patentowej Apple'a z Samsungiem - tym razem <strong>ugoda</strong>

  Kolejna odsłona walki patentowej Apple'a z Samsungiem - tym razem ugoda

  ... . zdjęcie główne W przeszłości w USA zasądzano już patentowe grzywny przekraczające miliard dolarów; wyroki zostały jednak zmienione na skutek odwołania. Tym razem doszło do ugody. slideshow

  czytaj więcej

 • Sąd może odmówić zatwierdzenia <strong>ugody</strong>, jeżeli zmierza ona do obejścia prawa

  Sąd może odmówić zatwierdzenia ugody, jeżeli zmierza ona do obejścia prawa

  zdjęcie główne Ugoda zawarta przed mediatorem, ... sąd. Dzięki zatwierdzeniu ugody przez sąd wywołuje ... same skutki jak ugoda zawarta przed sądem ... postępowaniu komorniczym. Zatwierdzenie ugody przez sąd odbywa ... wnioskiem o zatwierdzenie ugody powoduje, że ugoda wywołuje jedynie skutki prawne ugody pozasądowej, tj. takie ... co do zatwierdzenia ugody jest ...

  czytaj więcej

 • Jak skutecznie doprowadzić do ugody w sporach między małżonkami

  ... zawrzeć przed mediatorem ugodę w sprawie separacji ... małżonkowie chcieliby zawrzeć ugodę w tej sprawie. ... ze zm.). Czy ugodę zawiera się tylko ... załatwić wcześniej, zawierając ugodę w czasie mediacji, ... majątkowe załatwiane metodą ugody i niemajątkowe, wymagające ... można bowiem w ugodzie przed mediatorem np. ... przeszkód, by w ugodzie będącej skutkiem mediacji ... prawny miałaby ugoda? Tak Zawsze ...

  czytaj więcej

 • Wydatki związane z ugodą stanowią koszt podatkowy

  Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mogą wchodzić w spór z kontrahentami czy klientami. W niektórych przypadkach szybsze i korzystniejsze dla obu stron może być skorzystanie z mediacji i polubowne zakończenie sporu zamiast oczekiwania na często długotrwałe rozstrzygnięcie sporu przez sąd. Zarówno ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej