Termin wymagalności

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu Termin wymagalności. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące Termin wymagalności.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Niespłacone pożyczki i zwrot telefonu: Zobacz, jakie zatargi z pracodawcą możesz mieć po odejściu z pracy

  Niespłacone pożyczki i zwrot telefonu: Zobacz, jakie zatargi z pracodawcą możesz mieć po odejściu z pracy

  Często pracodawcy wypłacają pensje w ogólnie przyjętym terminie, zamiast rozliczyć się w dniu zakończenia zatrudnienia. Z kolei podwładni unikają odpowiedzialności za szkody wykryte po ustaniu stosunku pracy. To tylko przykładowe sytuacje, które utrudniają ostateczne rozstanie i mogą prowadzić do sporów sądowych.

  czytaj więcej

 • Zmieniasz pracę? Zobacz, czy możesz przenieść urlop wypoczynkowy do nowej firmy

  Zmieniasz pracę? Zobacz, czy możesz przenieść urlop wypoczynkowy do nowej firmy

  Pracownik nie może przenieść do kolejnego pracodawcy niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nawet wtedy, gdy strony wyrażą na to zgodę.

  czytaj więcej

 • Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych [KOMENTARZ cz. 3]

  Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych [KOMENTARZ cz. 3]

  Trzecia część komentarza do ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 963 ze zm.; dalej: ustawa), w której omówiono art. 20–36.

  czytaj więcej

 • Sprzeciw frankowicza wobec listy wierzytelności wydłuży postępowanie upadłościowe o kilka miesięcy

  Sprzeciw frankowicza wobec listy wierzytelności wydłuży postępowanie upadłościowe o kilka miesięcy

  - Jeżeli bank wypowiedział kredyt przed ogłoszeniem upadłości, a odpowiedni sąd procesowy nie rozstrzygnął prawomocnie o roszczeniu banku, to o wysokości roszczenia banku przesądzi postępowanie przed sądem upadłościowym - mówi w wywiadzie dla DGP Anna Michalska doradca restrukturyzacyjny, lider działu restrukturyzacji i upadłości w kancelarii Filipiak Babicz.

  czytaj więcej

 • Uczelnie nie darują zadłużonym studentom

  Uczelnie nie darują zadłużonym studentom

  Firmy windykacyjne nadal będą przez 10 lat ścigać studentów, którzy nie zapłacili czesnego. Trzyletni okres przedawnienia długu będą stosować tylko w niektórych przypadkach.

  czytaj więcej

 • Sejm: Rząd chce utworzyć rejestr należności publiczno-prawnych

  Sejm: Rząd chce utworzyć rejestr należności publiczno-prawnych

  Zmiany w zakresie funkcjonowania biur informacji gospodarczej oraz utworzenie rejestru należności publiczno-prawnych przewiduje rządowy projekt nowelizacji ws. ułatwienia dochodzenia wierzytelności przedstawiony w środę na posiedzeniu Sejmu.

  czytaj więcej

 • Kiedy przedawnia się roszczenie o wypłatę wynagrodzenia za posiedzenie zarządu

  Kiedy przedawnia się roszczenie o wypłatę wynagrodzenia za posiedzenie zarządu

  Wchodzę w skład zarządu spółki akcyjnej. 23 stycznia 2017 r. jeden z byłych członków rady nadzorczej wystąpił z pozwem o wypłatę wynagrodzenia za udział – w ramach delegacji przez radę nadzorczą – w dziesięciu posiedzeniach zarządu (z prawem udziału w dyskusjach nad poszczególnymi punktami agendy obrad) w grudniu 2013 r. i w okresie od 1 października 2014 r. do 10 stycznia 2015 r. Zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia wyżej wymienione uposażenie przysługuje członkom rady nadzorczej, ale tylko w sytuacji, w której faktycznie uczestniczyli oni w posiedzeniach zarządu, na które zostali zaproszeni i fakt ten odnotowano w protokole posiedzenia tego gremium. Wynagrodzenie jest wypłacane w ostatnim dniu danego miesiąca, w którym nastąpiła realizacja wskazanej czynności. Z dokumentów wynika jednak, iż we wskazanym okresie były tylko cztery posiedzenia zarządu, za które ewentualnie należałoby się opisane wynagrodzenie, tj.: 29 grudnia 2013 r., 20 października i 30 grudnia 2014 r. oraz 5 stycznia 2015 r. Abstrahując już zatem od zasadności roszczenia, spółka zamierza podnieść zarzut przedawnienia, ponieważ zarząd uważa, że roszczenie o wypłatę wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w radzie nadzorczej przedawnia się z upływem dwóch lat. Czy ten pogląd jest słuszny?

  czytaj więcej

 • Koniec ze sztucznym wydłużaniem wymagalności wierzytelności

  Koniec ze sztucznym wydłużaniem wymagalności wierzytelności

  Instytucja przedawnienia długów nie działa prawidłowo. Problem zauważył resort sprawiedliwości. I pracuje nad zmianami mającymi poprawić sytuację.

  czytaj więcej

 • Rezerwy na zapłatę opłat reprograficznych nie są kosztem

  Rezerwy na zapłatę opłat reprograficznych nie są kosztem

  Spółka, która na podstawie ustawy o rachunkowości utworzyła rezerwy na uiszczenie zaległych opłat za prawa autorskie, nie może ich zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów – orzekł NSA.

  czytaj więcej

 • Komentarz do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (cz. 6)

  Komentarz do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (cz. 6)

  W szóstej części komentarza zostaną omówione m.in. trzy ważne przepisy. Pierwszy dotyczy obligatoryjnych elementów tytułu wykonawczego. Prawidłowe wystawienie tego dokumentu ma niezwykle istotne znaczenie, gdyż nie można skutecznie prowadzić postępowania egzekucyjnego na podstawie tytułu wadliwego lub niezawierającego wszystkich postanowień wymaganych przez prawo.

  czytaj więcej

 • Z pakietem wierzycielskim teraz nieco łatwiej dochodzić roszczeń

  Z pakietem wierzycielskim teraz nieco łatwiej dochodzić roszczeń

  OPIS SYTUACJI: ABC sp. z o.o. szuka możliwości wyegzekwowania roszczeń, jakie ma wobec dostawcy podzespołów do budowy linii produkcyjnej, XYZ sp. z o.o. Roszczenia wynikają z rękojmi. Po dostarczeniu zamówionego towaru okazało się, że część elementów ma wady ukryte, których nie można było wykryć podczas odbioru towaru. W efekcie – jako że nie zostały one naprawione – po długiej wymianie pism zarząd spółki ABC postanowił złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny wadliwych podzespołów. Obawiając się, że spółka XYZ dobrowolnie nie zwróci różnicy pomiędzy ceną sprzedaży towaru oraz jego faktyczną wartością, zarząd ABC zaczął poszukiwać sposobów przymuszenia sprzedawcy do zapłaty. W pierwszej kolejności zamierzano wpisać nielojalnego kontrahenta do rejestru długów prowadzonego przez biuro informacji gospodarczej. Rozważane jest także wystąpienie z powództwem cywilnym przeciwko dostawcy. Kwota roszczenia nabywcy to ok. 20 tys. zł. Zarząd spółki ABC niepokoi się, bo otrzymał również, na razie niesprawdzoną, informację o rzekomym znacznym zadłużeniu spółki, która dostarczyła jej towar. Posiada też informację, że XYZ sp. z o.o. jest użytkownikiem wieczystym atrakcyjnej nieruchomości w centrum miasta. Postanowiono zatem zbadać prawne możliwości zabezpieczenia się na tej nieruchomości, a także faktyczną skuteczność takiego zabezpieczenia. W szczególności zaś, czy możliwe będzie dokonanie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego przez XYZ spółkę z o.o. pomimo udzielenia zabezpieczenia na rzecz powoda przez sąd cywilny, które to miałoby mieć postać stosownego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości użytkowanej przez dłużnika.

  czytaj więcej

 • Niektóre instrumenty finansowe można przekształcić łatwiej, niż wynika to z MSSF 9

  Niektóre instrumenty finansowe można przekształcić łatwiej, niż wynika to z MSSF 9

  Standard wymaga retrospektywnego zastosowania. A to oznacza, że na 1 stycznia 2018 r. oraz na potrzeby danych porównawczych, czyli za 2017 r., trzeba ująć informacje tak, jakby był stosowany zawsze. Są jednak wyjątki.

  czytaj więcej

 • Jak kopalnie wymuszają dobrowolne upusty

  Jak kopalnie wymuszają dobrowolne upusty

  Górnictwo rozlicza się ze swoimi kontrahentami z dużym poślizgiem. Ci, jeśli chcą dostać pieniądze wcześniej niż po 120–150 dniach, muszą... zapłacić. Od 1 do 2 proc. należnej im sumy – ustalił DGP.

  czytaj więcej

 • Skutki wyceny akcji mogą być różnie ujmowane w ewidencji księgowej

  Skutki wyceny akcji mogą być różnie ujmowane w ewidencji księgowej

  Spółka nabyła akcje notowane na giełdzie i zaliczyła je do lokat długoterminowych. Skutki wyceny posiadanych akcji odnoszone są na kapitał z aktualizacji wyceny. Czy wycena tych akcji wpłynie na podatek odroczony?

  czytaj więcej

 • W sporze z bankiem warto pilnować przedawnienia rat

  W sporze z bankiem warto pilnować przedawnienia rat

   Większość kredytów frankowych udzielona została dekadę temu, w czasie boomu w latach 2006–2008. Obecnie w sieci krąży wiele pytań na temat możliwości ich przedawnienia się. I wiele odpowiedzi – często niestety błędnych. Warto więc zastanowić się poważnie, co się przedawnia, kiedy i w jakim zakresie.

  czytaj więcej

 • Od przedawnionego długu trzeba zapłacić PIT

  Od przedawnionego długu trzeba zapłacić PIT

  Jeżeli zobowiązanie wobec banku się przedawni, to kredytobiorca uzyskuje przychód, chyba że minęło już tyle czasu, iż wygasło nie tylko zobowiązanie wobec wierzyciela, ale i wobec fiskusa – wynika z interpretacji dyrektora KIS.

  czytaj więcej

 • Trzeba opracować nowy wzór wezwania do zapłaty

  Trzeba opracować nowy wzór wezwania do zapłaty

  Wierzyciel będzie musiał poinformować w nim dłużnika o prawie do zgłoszenia sprzeciwu. Odpowiednią klauzulę trzeba uwzględnić w pismach wysyłanych od 13 listopada.

  czytaj więcej

 • Dobre zmiany w ustawie o BIG-ach

  Dobre zmiany w ustawie o BIG-ach

  Przedsiębiorcy bardzo pozytywnie oceniają większość nadchodzących zmian w ustawie o biurach informacji gospodarczej – wynika z badania przeprowadzonego wśród klientów BIG InfoMonitor. Po wejściu w życie zmian 13 listopada możliwe będzie znacznie szybsze zmobilizowanie dłużnika wpisem do rejestru BIG.

  czytaj więcej

 • Przedsiębiorcy zbyt długo czekają na płatności

  Przedsiębiorcy zbyt długo czekają na płatności

  Niezapłacone faktury to zmora wszystkich przedsiębiorców. Średnio co druga faktura w Polsce opłacana jest z 30-dniowym opóźnieniem, a aż 13 procent  zostaje uregulowanych  po 60 dniach. Z myślą o tych problemach Finiata - europejski lider mikrofaktoringu przygotowała proste i skuteczne rozwiązanie na takie problemy.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników