Termin wymagalności

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu Termin wymagalności. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące Termin wymagalności.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Termin przedawnienia a termin wymagalności

  ... treści faktur jako termin zapłaty oznaczono 31 ... : k.c.) bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się ... wymagalne. Jednak jeżeli wymagalność roszczenia zależy od ... takim przypadku bieg terminu rozpocznie się od ... w najwcześniejszym możliwym terminie. Termin wymagalności należy odróżnić od terminu spełnienia świadczenia, który ... do obiektywnie określonej wymagalności jest ukształtowany subiektywną ... nadszedł termin świadczenia, skoro ...

  czytaj więcej

 • Wycenę i księgowanie instrumentów finansowych spółka musi opisać w polityce rachunkowości

  Wycenę i księgowanie instrumentów finansowych spółka musi opisać w polityce rachunkowości

  ... finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, 4) aktywa finansowe ... aktywów utrzymywanych do terminu wymagalności. Jeżeli spółka nabyłaby ... aktywów został określony termin wymagalności; wartość w cenie ... aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, ... finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności, 3) składników aktywów ... , zawsze mają ustalony termin wymagalności. Zgodnie z par. ... je do terminu wymagalności, czy też ...

  czytaj więcej

 • Nie zawsze można ustalić <strong>termin</strong> wygaśnięcia roszczenia

  Nie zawsze można ustalić termin wygaśnięcia roszczenia

  ... czynności prawnej konkretny termin na podjęcie czynności ... razie przekroczenia tego terminu. Są to umowne terminy zawite. Takim postanowieniem ... razie niedotrzymania tego terminu – roszczenia wykonawcy wygasają. ... przewiduje 28-dniowy termin dla wykonawcy na ... powyższym 28-dniowym terminie, to czas na ... . Takie umowne terminy zawite są ... skutki oraz funkcje terminów zawitych i terminów przedawnienia. Ważenie argumentów ...

  czytaj więcej

 • Przychód powstaje w dacie wymagalności zapłaty

  ... . 176 z późn. zm.). Wymagalność świadczenia W jednym z ... się na ujęciu cywilistycznym wymagalności świadczenia, sąd dokonał jednak ... tym możliwość ustalenia odrębnych terminów płatności poszczególnych części, to ... przewiduje zapłatę w różnych terminach, przychód powstaje zatem wtedy, ... umowy, co do wymagalności płatności ceny - uważa ... spłaci rat w terminie. 19 proc. stawka ...

  czytaj więcej

 • Przychód nie może powstawać wcześniej niż data <strong>wymagalności</strong>

  Przychód nie może powstawać wcześniej niż data wymagalności

  ... ceny (np. odroczenia terminu płatności, rozłożenia płatności ... zgodzić. Przed nadejściem terminu wymagalności wierzytelności trudno mówić, ... każdorazowo z jego wymagalnością. W ujęciu cywilistycznym wymagalność roszczenia należy łączyć ... raty będzie to termin płatności każdej z ... sprzedaży, czyli data wymagalności roszczenia z tego tytułu. Nadejście terminu wymagalności, niezależnie od jego ... moment wymagalności roszczenia. Takie ...

  czytaj więcej

 • Czy <strong>termin</strong> odliczenia podatku naliczonego jest zgodny z prawem wspólnotowym

  Czy termin odliczenia podatku naliczonego jest zgodny z prawem wspólnotowym

  ... rozliczających się kwartalnie). Dyrektywa unijna przewiduje nieco odmienne terminy odliczenia podatku naliczonego. Artykuł 167 Dyrektywy 2006/112 ... dyrektywy posługuje się w tym przepisie nieprecyzyjnym pojęciem wymagalności podatku). Warunkiem skorzystania z prawa do odliczenia jest ... mogą kwestionować u podatników odliczenia podatku naliczonego w terminach określonych w dyrektywie, nawet w przypadku gdy ...

  czytaj więcej

 • PIT 2013: Jak rozliczyć sprzedaż akcji lub udziałów w spółkach

  PIT 2013: Jak rozliczyć sprzedaż akcji lub udziałów w spółkach

  ... zł. Sądy: ważny jest termin wymagalności Coraz częściej jednak aprobatę ... powstanie przychodu do terminu płatności każdej z ... nawet domagać. Przed nadejściem terminu wymagalności wierzytelności trudno mówić, by ... udziałów, czyli data wymagalności roszczenia z tego ... domagać. Przed nadejściem terminu wymagalności wierzytelności trudno mówić, ... , w którym upłynie termin wymagalności pozostałych rat płatności ...

  czytaj więcej

 • Wierzytelność powstaje w dniu jej wymagalności

  ... 2001 r. Na obu fakturach odebranych przez kupującego figuruje zapis o siedmiodniowym terminie płatności od daty wystawienia. Ponadto z umowy nie wynika, że wynagrodzenie będzie należne na podstawie kosztorysu, a o wymagalności wynagrodzenia można mówić dopiero w momencie uzgodnienia wielkości kosztorysu. Wprost przeciwnie, z ...

  czytaj więcej

 • Data faktury to nie data wymagalności roszczenia

  ... . Zgodnie z jego art. 21 dłużnik jest obowiązany – nie później niż w terminie 2 tygodni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości – zgłosić ... . Problem polega na tym, że data faktury nie jest tożsama z datą wymagalności roszczenia. Obowiązek zapłaty może nastąpić znacznie później. Nie można więc w tych ...

  czytaj więcej

 • Przy długich <strong>terminach</strong> zapłaty odsetki naliczane już po miesiącu

  Przy długich terminach zapłaty odsetki naliczane już po miesiącu

  ... prezydenta ustawa o terminach zapłaty w transakcjach ... kwestie (ustawę o terminach zapłaty w transakcjach ... cyklu „Płacę w terminie”, omawia najważniejsze punkty ... innymi zasadę, że terminy płatności w transakcjach ... mogą ustalić dłuższy termin, pod warunkiem jednak, ... niż 60 dni terminu zapłaty nie będzie ... maksymalnym, 60-dniowym terminie płatności warto dodać, ... umów z terminem zapłaty dłuższym ...

  czytaj więcej

 • Dłużnik firmy może się bronić zarzutem potrącenia

  ... wierzyciela jest dopuszczalne, jeżeli obie wierzytelności istniały w dniu ogłoszenia upadłości, chociażby termin wymagalności jednej z nich jeszcze nie nastąpił. Z art. 96 wynika, że wierzyciel, ... wierzyciela jest dopuszczalne, jeżeli obydwa zobowiązania istniały w dniu ogłoszenia upadłości, chociażby termin wymagalności jednej z nich jeszcze nie nastąpił

  czytaj więcej

 • Faktorant księguje sprzedaż wierzytelności po stronie Wn konta Koszty finansowe

  ... przez faktora (bank lub spółkę faktoringową) przed terminem ich zapadalności (wymagalności), za określonym wynagrodzeniem, z przejęciem ... międzyokresowe przychodów”. Spłata należności przez dłużnika w terminie ich wymagalności księgowana jest: a) wartość nominalna nabytej należności: ... ”. Jeśli faktor sprzedaje nabyte należności przed upływem terminu ich wymagalności, zapisy w księgach są następujące: a) wartość ...

  czytaj więcej

 • Roszczenia ze stosunku pracy przedawniają się po trzech latach

  ... , jeśli upłynął już termin ich przedawnienia. Kodeks ... wprowadził jako zasadniczy termin przedawnienia okres trzech lat. Termin ten wiąże zarówno ... także pracodawców. Ponadto termin określony w art. ... 1998/1/1). Wymagalność roszczeń Początkiem biegu terminu przedawnienia, ustanowionego w ... wymagalne. O wymagalności roszczenia decyduje ... pracowników zapisy dotyczące terminów wymagalności poszczególnych świadczeń, np. ...

  czytaj więcej

 • W księgach rachunkowych nie tworzy się rezerw na skutki powodzi

  ... jednostki. Podstawą tworzenia rezerw nie powinny być wszystkie zdarzenia występujące lub mogące wystąpić w otoczeniu gospodarczym jednostki. Rezerwę powinno tworzyć się, w przypadku gdy termin wymagalności przyszłego świadczenia/wydatku jest w dużym stopniu prawdopodobny i jego wartość można w sposób wiarygodny oszacować.  Michał Włodarczyk podkreśla również, że w świetle przepisów ...

  czytaj więcej

 • Uwaga na krótkie <strong>terminy</strong> przy szkodach transportowych

  Uwaga na krótkie terminy przy szkodach transportowych

  ... do przedłużenia ostatecznego terminu dostawy na godz. ... wykonanie usługi transportowej. Termin na złożenie reklamacji ... po upływie ustawowego terminu, zatem sąd związany ... podniosła zarzut przedawnienia. Terminy przedawnień W transporcie istotne są bowiem terminy przedawnień roszczeń. Regulują ... jednego roku – to termin zasadniczy w przypadku ... dnia po upływie terminu dostawy w przypadku ... lub przekroczenia terminu dostawy i ...

  czytaj więcej

 • Odroczenie terminu płatności można określić w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  ... czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach ... w związku z terminami zapłaty w transakcjach ... w umowie przewidziały termin zapłaty dłuższy niż ... niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego. W ... oraz ustawy o terminach zapłaty w transakcjach ... przedmiotu zamówienia ponad termin 30 dni. Konieczne ... 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach ...

  czytaj więcej

 • Terminy zapłaty w transakcjach handlowych

  ... . Ustawa z o terminach zapłaty w transakcjach ... w związku z terminami zapłaty w takich ... ciągu 30 dni. Termin ten liczony jest ... umowie przewidywany jest termin płatności (dłuższy lub ... strony nie uregulowały terminu, w którym odbiorca ... w umowie przewidziały termin zapłaty dłuższy niż ... niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego. Natomiast gdy termin zapłaty nie ...

  czytaj więcej

 • Terminy dochodzenia roszczeń się przedawniają

  Terminy przedawnienia wynoszą dziesięć ... wystąpiło przedawnienie. Bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się ... przysługującego mu roszczenia). Wymagalność roszczenia czasem zależy ... uprawnionego. Wtedy bieg terminu rozpoczyna się od ... czynności w najwcześniej możliwym terminie. Na przykład: • terminem biegu przedawnienia o ... ogłoszeniu testamentu, • bieg terminu przedawnienia roszczenia o ... latach. Taki sam termin obowiązuje przy roszczeniach ...

  czytaj więcej

 • Nowak: w MON nie ma dziury budżetowej

  ... w sumie było ok. 3 mld zł - z terminami płatności,które przekraczały 31 grudnia 2008 roku. Zatem ... faktury dopiero po 1 stycznia, wtedy,kiedy upływa termin" - wyjaśniał sprawę Nowak. Jak mówił, "zatem ... nadzwyczajnego i nic złego" w tym,że skoro "termin wymagalności" faktur upływa w nowym roku, "totrzeba je zapłacić ...

  czytaj więcej

 • Rozporządzenie ministra finansów z 25 czerwca 2014 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

  ... do obrotu,-kredyty i pożyczki oraz inne należności,-aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,-aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.Jeżeli ze względu na zmianę przez kasę ... lub możliwości nie jest właściwe kwalifikowanie składników aktywów finansowych do utrzymywanych do terminu wymagalności, to zalicza się je do kategorii dostępnych do sprzedaży oraz ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne