Opłata ewidencyjna

Opłata ewidencyjna jest to opłata pobierana przy rejestracji samochodu oraz przy ubezpieczaniu go.

Źródło: wikipedia.org


 • ... spraw wewnętrznych z 25 czerwca 2014 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

  Wysokość opłaty ewidencyjnej wynosi: -0,5 zł za– wydanie m.in.:● dowodu rejestracyjnego,● pozwolenia czasowego,● zalegalizowanych tablic rejestracyjnych,● nalepki kontrolnej,● prawa jazdy,● pozwolenia na kierowanie tramwajem,● zezwolenia na ...

  czytaj więcej

 • Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 16 kwietnia 2012 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej

  Wysokość opłaty ewidencyjnej wynosi za wydanie: dowodu rejestracyjnego – 0,50 zł, pozwolenia czasowego – 0,50 zł, zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych – 0,50 zł, nalepki kontrolnej – 0,50 zł, ...

  czytaj więcej

 • ... spraw wewnętrznych z 22 maja 2013 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

  Omówienie : Opłata ewidencyjna wynosi: 0,5 zł m.in. za wydanie: – dowodu ... jazdy. Zakład ubezpieczeń przekazuje do 10. dnia każdego miesiąca opłaty ewidencyjne należne za poprzedni miesiąc, na rachunek bankowy Funduszu – Centralna ... terminie ubezpieczyciel wysyła ministrowi spraw wewnętrznych sprawozdanie z przekazanych opłat ewidencyjnych.

  czytaj więcej

 • ... i nadawania numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców ... szkolenie oraz wysokości opłaty za wpis do ... szkolenia kierowców i opłaty za wydanie ...

  czytaj więcej

 • Bez opłaty za wpis papierów wartościowych

  ... ich dopuszczeniu do obrotu giełdowego. Wysokość opłaty ewidencyjnej zależy od wielkości emisji oraz ceny ... oszczędności. Aby skorzystać z możliwości uniknięcia opłaty ewidencyjnej, emitent powinien złożyć stosowne oświadczenie, że ... skorzystać, może wnieść stosowną opłatę zgodnie z dotychczasowymi ... podjęcia powyższych kroków będzie musiał wnieść opłatę ewidencyjną, jeżeli papiery wartościowe, które były przedmiotem ...

  czytaj więcej

 • Jak zarejestrować auto: wymagane dokumenty i <strong>opłaty</strong>

  Jak zarejestrować auto: wymagane dokumenty i opłaty

  ... braku naliczana jest opłata w wysokości 75 ... prawnej), dowód uiszczenia opłat komunikacyjnych i ewidencyjnych - 180,53 zł oraz ewidencyjnych (nabywca płaci je ... jest zwolniony z opłat celnych. W innym ... krokiem jest uiszczenie opłaty recyklingowej w wysokości ... też brak obowiązku opłaty VAT. Aby ... 2,50 zł opłaty ewidencyjnej). Rejestracja fabrycznie nowego ...

  czytaj więcej

 • Wchodzą w życie 1 lipca 2014 r.

  ... się wraz z opłatą. System teleinformatyczny uniemożliwia ... wieczystych uiszcza sumę opłat od poszczególnych wniosków ... – ewentualnie – zwolniony od opłaty, -dane identyfikacyjne ... wynosi 21 zł. Opłata ewidencyjna – rozporządzenie ministra spraw ... r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód funduszu ... . 852) Omówienie: Wysokość opłaty ewidencyjnej wynosi: -0,5 ... wartościowe lub niebezpieczne. Opłata ewidencyjna wynosi 1 zł ...

  czytaj więcej

 • Kiedy właściciel nieruchomości zapłaci <strong>opłatę</strong> adiacencką

  Kiedy właściciel nieruchomości zapłaci opłatę adiacencką

  ... wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały ... , w drodze decyzji, opłatę adiacencką. Zobowiązanym do ... dokonany podział nieruchomości. Opłata adiacencka stanowi swoisty ... na skutek jej ewidencyjnego podziału. Należy przy ... decyzja o ustaleniu opłaty adiacenckiej z tytułu ... wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej, ● wysokość stawki ... rzeczoznawcę majątkowego. Ustalenie opłaty adiacenckiej następuje odrębną ... dopiero wtedy ewidencyjny podział nieruchomości ...

  czytaj więcej

 • Nieuiszczenie <strong>opłaty</strong> powoduje zwrot podania złożonego do urzędu

  Nieuiszczenie opłaty powoduje zwrot podania złożonego do urzędu

  Opłaty administracyjne są należnościami ... /91) zdefiniował pojęcie „opłaty” stwierdzając, że jest ... różnicą, że opłata jest świadczeniem ... przykładu można podać opłatę: ● ewidencyjną (art. 80d ustawy ... z późn. zm.). Opłata skarbowa Opłatą administracyjną o charakterze ... , koncesji) nie podlegają opłacie skarbowej. Złożenie pełnomocnictwa Opłatę skarbową uiszcza się ... należności z tytułu opłaty skarbowej znakami opłaty skarbowej. Organy administracji ...

  czytaj więcej

 • Starosta nie musi płacić za odpis wyroku ewidencyjnego

  ... Administracyjnego w Warszawie wezwano starostę C. do uiszczenia opłaty kancelaryjnej w wysokości 20 zł za odpis prawomocnego ... odpisu wyroku i nie powinien wzywać do uiszczenia opłaty kancelaryjnej za wydanie tegoż odpisu. Zgodnie z art. ... późn. zm.) sąd powinien doręczyć bez wzywania do opłat odpis prawomocnego wyroku na wniosek organu prowadzącego ...

  czytaj więcej

 • Urzędnicy skarbowi naliczają <strong>opłaty</strong> bez żadnych ograniczeń

  Urzędnicy skarbowi naliczają opłaty bez żadnych ograniczeń

  ... naliczył 5 proc. opłaty egzekucyjnej, czyli ponad ... ograniczenia wysokości tej opłaty, tak jak to ... pieniężnego komornikowi przysługuje opłata w wysokości 2 ... do maksymalnej wysokości opłaty egzekucyjnej jest wskazane. ... przy wysokości pobieranej opłaty byłoby dobrym rozwiązaniem. ... znajdzie w zgłoszeniu ewidencyjnym, ale to on ... poborcy skarbowi pobierają opłaty egzekucyjne nie za ... podatkowy, pobierane opłaty są niezależne ...

  czytaj więcej

 • Od kserokopii upoważnienia nie ma opłaty skarbowej

  ... , z kartoteki budynków, mapy ewidencyjnej z rejestru gruntów - nieruchomości ... wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17 ... dokumentów istnieje obowiązek wnoszenia opłaty skarbowej każdorazowo od okazanej ... listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. nr ... . zm.) obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od złożenia ... istnieje obowiązek wnoszenia opłaty skarbowej każdorazowo przy ...

  czytaj więcej

 • Wszystko o egzaminie na prawo jazdy: procedura, dokumenty, <strong>opłaty</strong>

  Wszystko o egzaminie na prawo jazdy: procedura, dokumenty, opłaty

  ... nas to jednak kosztowało 17 złotych opłaty skarbowej). PKK jest następnie przekazywany do ... wymaganych dokumentów. Przedtem jednak musimy uregulować opłatę - w przypadku kategorii B jest to ... , gdy do urzędu zostanie dostarczony dowód opłaty za wydanie prawa jazdy oraz między innymi opłaty ewidencyjnej, co daje w sumie 105 złotych. ...

  czytaj więcej

 • "Fiskus nie wyłudza <strong>opłat</strong> za NIP"

  "Fiskus nie wyłudza opłat za NIP"

  ... . Zgłoszenie identyfikacyjne jest bezpłatne. Nie podlega opłacie skarbowej. Jedynie w bardzo wyjątkowych sytuacjach, gdy zaistnieje potrzeba wydania duplikatu, opłata za jego wydanie wynosi 15 zł. ... urzędy skarbowe znalazły sposób na pobieranie opłaty skarbowej za wydanie NIP. Decyzja z ... musi postarać się o NIP? Obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają osoby fizyczne, osoby ...

  czytaj więcej

 • Jak wznowić działalność gospodarczą

  ... złożonym do organu ewidencyjnego albo sądu rejestrowego ... o tym organu ewidencyjnego, a zatem właściwego ... i adres organu ewidencyjnego; ● 03.1 – właściwy ... jest zwolnione z opłat. Na żądanie przedsiębiorcy organ ewidencyjny wydaje mu zaświadczenie ... . Wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej w wysokości ... złożyć do organu ewidencyjnego albo sądu rejestrowego ... jest z opłat. Wznowienie przez ...

  czytaj więcej

 • Jak uniknąć zadłużenia wobec ZUS albo zminimalizować jego skutki

  Jak uniknąć zadłużenia wobec ZUS albo zminimalizować jego skutki

  ... • oznaczenie przedsiębiorcy, • numer ewidencyjny PESEL, o ile ... piśmie właściwemu organowi ewidencyjnemu, a w przypadku ... przekazywana przez organ ewidencyjny drogą elektroniczną w ... ulgi naliczana jest opłata prolongacyjna, która stanowi ... . Zapamiętać trzeba, że opłata nie jest obniżana ... ratalnego naliczana jest opłata prolongacyjna, a także ... . Wyjaśnić trzeba, że opłata prolongacyjna nie podlega ... zostanie określona opłata prolongacyjna. PRZYKŁAD: ...

  czytaj więcej

 • Jakie dokumenty są konieczne do rejestracji samochodu sprowadzonego z zagranicy

  Jakie dokumenty są konieczne do rejestracji samochodu sprowadzonego z zagranicy

  ... ● aktualny odpis z KRS i zaświadczenie o nadanym nr REGON, ● pełnomocnictwo – w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę, ● dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej, ● dowód uiszczenia opłaty recyklingowej lub oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów. Dokumenty sporządzone w języku obcym (np. dowód rejestracyjny, wyciąg ze świadectwa ...

  czytaj więcej

 • ... razie ustanowienia lub wygaśnięcia trwałego zarządu oraz trybu ustalania i wnoszenia opłat

  Do wniosku o przekazanie nieruchomości w zarząd dołącza się: wypis z ewidencji gruntów i budynków, wyrys z mapy ewidencyjnej nieruchomości oraz odpis księgi wieczystej, jeżeli jest prowadzona, albo zaświadczenie wystawione na podstawie zbioru dokumentów, jeżeli jest prowadzony dla nieruchomości, wypis z miejscowego planu zagospodarowania ...

  czytaj więcej

 • Gdzie można odebrać prawo jazdy?

  Gdzie można odebrać prawo jazdy?

  ... ukończyła 18 lat. 5. Dowodu uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy. 6. Dołączenie ... uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Opłaty Opłata urzędowa za wydanie prawa jazdy wynosi ... prawa jazdy, 0,50 zł to opłata ewidencyjna). Opłat można dokonać w kasie lub na ... wydanie prawa jazdy międzynarodowego. Opłata w tym wypadku ...

  czytaj więcej

 • Podatek od nieruchomości: jak wymierzać, jak egzekwować

  Podatek od nieruchomości: jak wymierzać, jak egzekwować

  ... o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. ... o podatkach i opłatach lokalnych. Jak wskazują ... o podatkach i opłatach lokalnych podstawę opodatkowania ... o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z ... , pole powierzchni działki ewidencyjnej oblicza się na ... wynika, że danymi ewidencyjnymi dotyczącymi budynku są ... o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z ... podatkach i opłatach lokalnych. Jak ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

Kronika Prawa – Kalendarium

Kwiecień 2015
PnWtŚrCzPtSbNd
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930010203
04050607080910

zobacz więcej