odpisy aktualizacyjne

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu odpisy aktualizacyjne. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące odpisy aktualizacyjne.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • <strong>Odpisów</strong> <strong>aktualizacyjnych</strong> nie trzeba tworzyć dla wszystkich należności przeterminowanych

  Odpisów aktualizacyjnych nie trzeba tworzyć dla wszystkich należności przeterminowanych

  ... szczegółowo kwestii tworzenia odpisów aktualizacyjnych należności. Z jakich ... różnych polityk tworzenia odpisów. Powinny mieć one ... firmy mogą dokonywać odpisu indywidualnie dla poszczególnych ... . W takim przypadku odpis powinien być tworzony ... tak przeprowadzonej analizy odpis powinien być utworzony ... należność wymaga utworzenia odpisu? - Tak. ... roku nieobjętej dotychczas odpisem obowiązuje odpis w pełnej wysokości. ...

  czytaj więcej

 • Trzeba dokonać odpisów aktualizacyjnych

  ... handlowej grupy aktywów analizowanej pod kątem utraty wartości zazwyczaj powinno być dokonywane w odniesieniu do porównywalnych transakcji faktycznej sprzedaży takich samych lub podobnych aktywów. Ważne! Odpisu aktualizującego wartość aktywów należy dokonać, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie przyniesie on w przyszłości przewidywanych korzyści ekonomicznych AGNIESZKA POKOJSKA agnieszka.pokojska@infor.pl

  czytaj więcej

 • GPW dokonała <strong>odpisów</strong> <strong>aktualizacyjnych</strong> na ok. 9,3 mln zł, obniżą wynik za 2012

  GPW dokonała odpisów aktualizacyjnych na ok. 9,3 mln zł, obniżą wynik za 2012

  "GPW zdecydowała o dokonaniu odpisu na utratę wartości firmy (tzw. ... w komunikacie. zdjęcie główne Odpis został dokonany w związku z ... Towarowej Giełdy Energii (TGE). Kwota odpisu wpłynie na odpowiednie pomniejszenie wyniku ... informujące o dokonaniu przez KDPW odpisu pomniejszającego wartość firmy powstałą przy ... KDPW, łączna kwota odpisu, która wpłynie na ...

  czytaj więcej

 • Obniżenie cen sprzedaży nie zawsze trzeba ewidencjonować

  Obniżenie cen sprzedaży nie zawsze trzeba ewidencjonować

  ... należy dokonać ujęcia odpisu aktualizacyjnego. linki wyróżnione ... należy ująć takie odpisy. Najczęściej wykorzystywane jest tu konto „Odpisy aktualizacyjne wartość zapasów”. Zgodnie ... ustawy o rachunkowości odpisy aktualizujące wartość rzeczowych ... ewidencyjnych. [przykład 3] Odpisy aktualizacyjne obciążające koszty w ... aktywów niefinansowych”. [tabela] Odpisy aktualizacyjne nie są kosztami ... , strona Ma konta Odpisy aktualizujące wartość ...

  czytaj więcej

 • Uproszczenia opłacają się spółkom z o.o. badanym po raz pierwszy za 2015 rok

  ... rachunkowej (najczęściej nie), odpisów aktualizacyjnych od należności, zapasów ... niebadanych jest dokonywanie odpisów aktualizacyjnych czy niewycenianie pozycji ... samym do rozpoznania odpisów aktualizacyjnych i naliczenia odsetek. ... dotyczących tego, czy odpisy aktualizacyjne będą, czy też ... stanu należności na odpisy aktualizacyjne i na naliczone ... zł; 1. Rozwiązanie odpisu aktualizacyjnego utworzonego według wartości ... ; 3. Utworzenie odpisów aktualizacyjnych należności na ...

  czytaj więcej

 • Koszty mogą zwiększyć odpis

  ... w przyszłości przewidywanych korzyści ekonomicznych, powinny dokonać odpowiedniego odpisu aktualizującego. Pojawia się jednak problem: jakiego księgowania dokonać, ... Kaczorowskiego, eksperta z Rödl & Partner, firma powinna zwiększyć odpis o kwotę zasądzonych na jej rzecz kosztów zastępstwa ... odbiorcami” - twierdzi nasz rozmówca. Równocześnie firma powinna rozwiązać odpis aktualizujący. AGNIESZKA POKOJSKA

  czytaj więcej

 • Rezerwy celowe zaliczone do kosztów są przychodem

  ... kosztów uzyskania przychodów rezerw celowych (odpisów aktualizacyjnych). Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na ... . Podobne rozwiązanie ma zastosowanie do odpisów aktualizujących. Zdaniem resortu rzeczywisty wpływ ... rozwiązanych lub zmniejszonych rezerw celowych (odpisów aktualizujących) zaliczonych uprzednio do kosztów ... , a wartością rezerw celowych i (odpisów aktualizujących) zaliczonych w ... rozliczeń rezerw celowych (odpisów aktualizujących) w bankach, ...

  czytaj więcej

 • JSW dokonała <strong>odpisu</strong> aktualizującego na majątku KWK 'Krupiński'

  JSW dokonała odpisu aktualizującego na majątku KWK 'Krupiński'

  ... wyniku przeprowadzonego testu zarząd podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość majątku zakładu JSW - Kopalni Węgla Kamiennego ... . Równocześnie zarząd nie wyklucza możliwości skorygowania kwoty dokonanego odpisu w wyniku uwag zgłoszonych przez biegłych rewidentów badających obecnie sprawozdanie finansowe" – czytamy w komunikacie. Dokonany odpis znajdzie swoje odzwierciedlenie w wyniku finansowym grupy ...

  czytaj więcej

 • Szacunki trzeba dobrze udokumentować

  Ujmowane w księgach rachunkowych rezerwy i odpisy aktualizujące są wartościami szacunkowymi. Wynika to z art. ... ważne jest, aby spółka przy tworzeniu na przykład odpisów aktualizujących aktywa czy innego rodzaju rezerwy oparte na ... zebraniu danych źródłowych potrzebnych do kalkulacji, na przykład odpisów na należności oraz na potwierdzeniu przeprowadzonych kalkulacji przez ...

  czytaj więcej

 • Banki i instytucje finansowe skorzystają na zmianach w CIT

  Banki i instytucje finansowe skorzystają na zmianach w CIT

  ... zmiana dotyczy rezerw i odpisów aktualizacyjnych związanych z subpartycypacją. Projekt ... pomniejszania wartości rezerw i odpisów aktualizacyjnych dotyczących wierzytelności objętych subpartycypacją ... podatkowych z tytułu rezerw (odpisów aktualizacyjnych). Kosztem będzie odpis aktualizacyjny lub rezerwa w takim ... podatkowego z tytułu rezerw (odpisów aktualizacyjnych) przy subpartycypacji w ... kosztów podatkowych rezerw/odpisów na kredyty lub ...

  czytaj więcej

 • Odpis aktualizujący wartość należności nieściągalnych jest kosztem podatkowym

  ... należy prawidłowo rozliczyć odpis aktualizacyjny. W rozpatrywanej przez ... nie uległy przedawnieniu. Odpis aktualizujący wartość należności ... polski. W konsekwencji odpisy aktualizujące wartość tych ... pośrednie koszty podatkowe. Odpis aktualizujący jest potrącalny ... w dacie dokonania odpisu aktualizującego należność, której ... podatnik powinien zaliczyć odpis aktualizujący do kosztów ... , w którym dokonał odpisu aktualizującego na podstawie ...

  czytaj więcej

 • Jak uprawdopodobnić nieściągalność wierzytelności

  Jak uprawdopodobnić nieściągalność wierzytelności

  ... niektórych sytuacjach zezwolił na zaliczenie do kosztów uzyskania odpisów aktualizujących wartość wierzytelności, dokonanych zgodnie z ustawą o ... nieściągalność wierzytelności została uprawdopodobniona, a tym samym, czy odpisy aktualizacyjne od wartości takiej wierzytelności mogą być zaliczone do ... podatkowe powinny pamiętać, że warunkiem zaliczenia do kosztów odpisów aktualizujących od nieściągniętych wierzytelności nie jest ...

  czytaj więcej

 • Zasady rachunkowości SKOK jak dla instytucji finansowych

  Zasady rachunkowości SKOK jak dla instytucji finansowych

  ... -Tarnowska. zdjęcie główne Ma ona wyeliminować wątpliwości interpretacyjne związane z możliwością uwzględnienia poręczenia udzielonego przez osobę fizyczną o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej przy dokonywaniu odpisów aktualizujących wartość należności z tytułu kredytów i pożyczek. Uwzględnienie tego typu poręczeń będzie oznaczało mniejsze koszty z tytułu aktualizacji wartości należności, co w rezultacie ...

  czytaj więcej

 • Wierzyciel czasami optymalizuje obciążenia fiskalne

  ... do kosztów albo odpisy aktualizujące należności, których ... do kosztów, a odpisy... cóż, to również ... do kosztów, część odpisów, na które zostały ... nieściągalnych i części odpisów na należności nieściągalne ... , jeżeli chodzi o odpisy. Jednak w przypadku odpisów najpierw musimy wysortować ... doradcy podatkowego Lista odpisów aktualizacyjnych Przygotowując listę odpisów aktualizujących należności nieściągalne, ...

  czytaj więcej

 • Niskie stopy nie zaszkodziły zyskom banków

  Niskie stopy nie zaszkodziły zyskom banków

  ... banków komercyjnych w III kw. odpisy aktualizacyjne wyniosły niewiele ponad 1,8 ... rezerw. Jedynie w dwóch przypadkach odpisy były wyraźnie większe niż rok ... to, że części wymaganych odpisów można się spodziewać ... . Wtedy na wielkość odpisów będzie jednak wpływała ... rezerw. Po trzech kwartałach saldo odpisów aktualizacyjnych w bankach komercyjnych wynosi 5 ...

  czytaj więcej

 • Czy rezerwy i zobowiązania warunkowe służą manipulacji

  Czy rezerwy i zobowiązania warunkowe służą manipulacji

  Celem ujęcia rezerw w sprawozdaniu jest uwzględnienie strat jeszcze nie w pełni ujawnionych, będących skutkami przeszłych zdarzeń oraz ujawnienie nieprzewidywanych zobowiązań wynikających z zawartych umów. Zaostrzone wymogi standardu MSR 37 podkreślają, że rezerwy mają charakter zobowiązań, których kwota lub termin zapłaty nie są znane. Rezerwę należy utworzyć w sprawozdaniu finansowym, ...

  czytaj więcej

 • Tani węgiel poraził prądem zyski firm energetycznych

  Tani węgiel poraził prądem zyski firm energetycznych

  ... zł. Powód? Gigantyczny odpis aktualizacyjny. PGE nie była ... się spodziewać kolejnych odpisów. picture Zmiany ... zł). Łączna wartość odpisu aktualizacyjnego PGE to 8 ... analityków skala odpisu jest zaskakująco ... . Posunięcie PGE dotyczące aktualizacyjnego odpisu – na co zwrócili ... uważa, że kolejnych odpisów aktualizacyjnych może dokonać na ... zmuszony do zwiększenia odpisów aktualizacyjnych dotyczących swojego majątku ...

  czytaj więcej

 • Jak ująć zysk spółki komandytowej w księgach wspólnika

  Jak ująć zysk spółki komandytowej w księgach wspólnika

  ... . Zatem pozostaje cena nabycia pomniejszona o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Zyski ... wystąpienie może być przesłanką do dokonania odpisu aktualizującego z tytułu trwałej utraty wartości ... i w związku z tym dokonano odpisu aktualizacyjnego. Zostanie to zaksięgowane w księgach spółki ... 10 000 zł, ● strona Ma konta Odpisy aktualizujące inwestycje długoterminowe ...

  czytaj więcej

 • Rata kapitałowa nie jest kosztem podatkowym

  ... , dokument stwierdzający nabycie, symbol Klasyfikacji Środków Trwałych, wartość początkową, stawkę amortyzacji, kwotę odpisu amortyzacyjnego za dany rok oraz narastająco zaktualizowaną wartość początkową, zaktualizowaną kwotę odpisów aktualizacyjnych, wartość ulepszenia zwiększającą wartość początkową, datę likwidacji oraz jej przyczynę albo datę ...

  czytaj więcej

 • Restrukturyzacja firmy wymaga odpowiedniej ewidencji

  Restrukturyzacja firmy wymaga odpowiedniej ewidencji

  ... analizowanych środków trwałych, powinien być utworzony odpis aktualizujący, który pomniejszy wartość prezentowanych aktywów ... początkowej, dotychczasowej amortyzacji oraz wcześniej utworzonych odpisów aktualizujących ich wartość – twierdzi ekspert z ... księgach rachunkowych trzeba będzie rozważyć ujęcie odpisów aktualizujących ich wartość ... i pojawia się konieczność rozważenia wspomnianych odpisów aktualizacyjnych na ich wartość. Wspomniane zjawiska mogą ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne