odpis aktualizacyjny

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu odpis aktualizacyjny. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące odpis aktualizacyjny.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • <strong>Odpisów</strong> <strong>aktualizacyjnych</strong> nie trzeba tworzyć dla wszystkich należności przeterminowanych

  Odpisów aktualizacyjnych nie trzeba tworzyć dla wszystkich należności przeterminowanych

  ... szczegółowo kwestii tworzenia odpisów aktualizacyjnych należności. Z jakich ... różnych polityk tworzenia odpisów. Powinny mieć one ... firmy mogą dokonywać odpisu indywidualnie dla poszczególnych ... . W takim przypadku odpis powinien być tworzony ... tak przeprowadzonej analizy odpis powinien być utworzony ... należność wymaga utworzenia odpisu? - Tak. ... roku nieobjętej dotychczas odpisem obowiązuje odpis w pełnej wysokości. ...

  czytaj więcej

 • GPW dokonała <strong>odpisów</strong> <strong>aktualizacyjnych</strong> na ok. 9,3 mln zł, obniżą wynik za 2012

  GPW dokonała odpisów aktualizacyjnych na ok. 9,3 mln zł, obniżą wynik za 2012

  "GPW zdecydowała o dokonaniu odpisu na utratę wartości firmy (tzw. ... w komunikacie. zdjęcie główne Odpis został dokonany w związku z ... Towarowej Giełdy Energii (TGE). Kwota odpisu wpłynie na odpowiednie pomniejszenie wyniku ... informujące o dokonaniu przez KDPW odpisu pomniejszającego wartość firmy powstałą przy ... KDPW, łączna kwota odpisu, która wpłynie na ...

  czytaj więcej

 • Trzeba dokonać odpisów aktualizacyjnych

  ... handlowej grupy aktywów analizowanej pod kątem utraty wartości zazwyczaj powinno być dokonywane w odniesieniu do porównywalnych transakcji faktycznej sprzedaży takich samych lub podobnych aktywów. Ważne! Odpisu aktualizującego wartość aktywów należy dokonać, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie przyniesie on w przyszłości przewidywanych korzyści ekonomicznych AGNIESZKA POKOJSKA agnieszka.pokojska@infor.pl

  czytaj więcej

 • Szacunki trzeba dobrze udokumentować

  Ujmowane w księgach rachunkowych rezerwy i odpisy aktualizujące są wartościami szacunkowymi. Wynika to z art. ... ważne jest, aby spółka przy tworzeniu na przykład odpisów aktualizujących aktywa czy innego rodzaju rezerwy oparte na ... zebraniu danych źródłowych potrzebnych do kalkulacji, na przykład odpisów na należności oraz na potwierdzeniu przeprowadzonych kalkulacji przez ...

  czytaj więcej

 • Odpis aktualizujący wartość należności nieściągalnych jest kosztem podatkowym

  ... należy prawidłowo rozliczyć odpis aktualizacyjny. W rozpatrywanej przez ... nie uległy przedawnieniu. Odpis aktualizujący wartość należności ... polski. W konsekwencji odpisy aktualizujące wartość tych ... pośrednie koszty podatkowe. Odpis aktualizujący jest potrącalny ... w dacie dokonania odpisu aktualizującego należność, której ... podatnik powinien zaliczyć odpis aktualizujący do kosztów ... , w którym dokonał odpisu aktualizującego na podstawie ...

  czytaj więcej

 • Koszty mogą zwiększyć odpis

  ... w przyszłości przewidywanych korzyści ekonomicznych, powinny dokonać odpowiedniego odpisu aktualizującego. Pojawia się jednak problem: jakiego księgowania dokonać, ... Kaczorowskiego, eksperta z Rödl & Partner, firma powinna zwiększyć odpis o kwotę zasądzonych na jej rzecz kosztów zastępstwa ... odbiorcami” - twierdzi nasz rozmówca. Równocześnie firma powinna rozwiązać odpis aktualizujący. AGNIESZKA POKOJSKA

  czytaj więcej

 • Obniżenie cen sprzedaży nie zawsze trzeba ewidencjonować

  Obniżenie cen sprzedaży nie zawsze trzeba ewidencjonować

  ... należy dokonać ujęcia odpisu aktualizacyjnego. linki wyróżnione ... należy ująć takie odpisy. Najczęściej wykorzystywane jest tu konto „Odpisy aktualizacyjne wartość zapasów”. Zgodnie ... ustawy o rachunkowości odpisy aktualizujące wartość rzeczowych ... ewidencyjnych. [przykład 3] Odpisy aktualizacyjne obciążające koszty w ... aktywów niefinansowych”. [tabela] Odpisy aktualizacyjne nie są kosztami ... , strona Ma konta Odpisy aktualizujące wartość ...

  czytaj więcej

 • JSW dokonała <strong>odpisu</strong> aktualizującego na majątku KWK 'Krupiński'

  JSW dokonała odpisu aktualizującego na majątku KWK 'Krupiński'

  ... wyniku przeprowadzonego testu zarząd podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość majątku zakładu JSW - Kopalni Węgla Kamiennego ... . Równocześnie zarząd nie wyklucza możliwości skorygowania kwoty dokonanego odpisu w wyniku uwag zgłoszonych przez biegłych rewidentów badających obecnie sprawozdanie finansowe" – czytamy w komunikacie. Dokonany odpis znajdzie swoje odzwierciedlenie w wyniku finansowym grupy ...

  czytaj więcej

 • Rezerwy celowe zaliczone do kosztów są przychodem

  ... kosztów uzyskania przychodów rezerw celowych (odpisów aktualizacyjnych). Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na ... . Podobne rozwiązanie ma zastosowanie do odpisów aktualizujących. Zdaniem resortu rzeczywisty wpływ ... rozwiązanych lub zmniejszonych rezerw celowych (odpisów aktualizujących) zaliczonych uprzednio do kosztów ... , a wartością rezerw celowych i (odpisów aktualizujących) zaliczonych w ... rozliczeń rezerw celowych (odpisów aktualizujących) w bankach, ...

  czytaj więcej

 • Banki i instytucje finansowe skorzystają na zmianach w CIT

  Banki i instytucje finansowe skorzystają na zmianach w CIT

  ... zmiana dotyczy rezerw i odpisów aktualizacyjnych związanych z subpartycypacją. Projekt ... pomniejszania wartości rezerw i odpisów aktualizacyjnych dotyczących wierzytelności objętych subpartycypacją ... podatkowych z tytułu rezerw (odpisów aktualizacyjnych). Kosztem będzie odpis aktualizacyjny lub rezerwa w takim ... podatkowego z tytułu rezerw (odpisów aktualizacyjnych) przy subpartycypacji w ... kosztów podatkowych rezerw/odpisów na kredyty lub ...

  czytaj więcej

 • Nie ma jednolitej praktyki księgowania nadwykonań

  Nie ma jednolitej praktyki księgowania nadwykonań

  ... dokonuje przy tym żadnego odpisu aktualizacyjnego w sytuacji nieopłacenia świadczenia ... nigdy nie będzie pełny. Odpisy aktualizujące najbardziej właściwe Trzeci ... rok i dokonywaniu potem odpisów aktualizujących. W ciężar pozostałych ... . Zdaniem Macieja Zabelskiego takie odpisy powinny być dokonywane ... SGH, uważa, że odpisy w wysokości szacowanej ... szpital poprzez dokonanie odpisów wykazuje stratę odpowiadającą ...

  czytaj więcej

 • Zasady rachunkowości SKOK jak dla instytucji finansowych

  Zasady rachunkowości SKOK jak dla instytucji finansowych

  ... -Tarnowska. zdjęcie główne Ma ona wyeliminować wątpliwości interpretacyjne związane z możliwością uwzględnienia poręczenia udzielonego przez osobę fizyczną o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej przy dokonywaniu odpisów aktualizujących wartość należności z tytułu kredytów i pożyczek. Uwzględnienie tego typu poręczeń będzie oznaczało mniejsze koszty z tytułu aktualizacji wartości należności, co w rezultacie ...

  czytaj więcej

 • Niskie stopy nie zaszkodziły zyskom banków

  Niskie stopy nie zaszkodziły zyskom banków

  ... banków komercyjnych w III kw. odpisy aktualizacyjne wyniosły niewiele ponad 1,8 ... rezerw. Jedynie w dwóch przypadkach odpisy były wyraźnie większe niż rok ... to, że części wymaganych odpisów można się spodziewać ... . Wtedy na wielkość odpisów będzie jednak wpływała ... rezerw. Po trzech kwartałach saldo odpisów aktualizacyjnych w bankach komercyjnych wynosi 5 ...

  czytaj więcej

 • Czy rezerwy i zobowiązania warunkowe służą manipulacji

  Czy rezerwy i zobowiązania warunkowe służą manipulacji

  Celem ujęcia rezerw w sprawozdaniu jest uwzględnienie strat jeszcze nie w pełni ujawnionych, będących skutkami przeszłych zdarzeń oraz ujawnienie nieprzewidywanych zobowiązań wynikających z zawartych umów. Zaostrzone wymogi standardu MSR 37 podkreślają, że rezerwy mają charakter zobowiązań, których kwota lub termin zapłaty nie są znane. Rezerwę należy utworzyć w sprawozdaniu finansowym, ...

  czytaj więcej

 • Jak ująć zysk spółki komandytowej w księgach wspólnika

  Jak ująć zysk spółki komandytowej w księgach wspólnika

  ... . Zatem pozostaje cena nabycia pomniejszona o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Zyski ... wystąpienie może być przesłanką do dokonania odpisu aktualizującego z tytułu trwałej utraty wartości ... i w związku z tym dokonano odpisu aktualizacyjnego. Zostanie to zaksięgowane w księgach spółki ... 10 000 zł, ● strona Ma konta Odpisy aktualizujące inwestycje długoterminowe ...

  czytaj więcej

 • Rata kapitałowa nie jest kosztem podatkowym

  ... , dokument stwierdzający nabycie, symbol Klasyfikacji Środków Trwałych, wartość początkową, stawkę amortyzacji, kwotę odpisu amortyzacyjnego za dany rok oraz narastająco zaktualizowaną wartość początkową, zaktualizowaną kwotę odpisów aktualizacyjnych, wartość ulepszenia zwiększającą wartość początkową, datę likwidacji oraz jej przyczynę albo datę ...

  czytaj więcej

 • Restrukturyzacja firmy wymaga odpowiedniej ewidencji

  Restrukturyzacja firmy wymaga odpowiedniej ewidencji

  ... analizowanych środków trwałych, powinien być utworzony odpis aktualizujący, który pomniejszy wartość prezentowanych aktywów ... początkowej, dotychczasowej amortyzacji oraz wcześniej utworzonych odpisów aktualizujących ich wartość – twierdzi ekspert z ... księgach rachunkowych trzeba będzie rozważyć ujęcie odpisów aktualizujących ich wartość ... i pojawia się konieczność rozważenia wspomnianych odpisów aktualizacyjnych na ich wartość. Wspomniane zjawiska mogą ...

  czytaj więcej

 • Jak uprawdopodobnić nieściągalność wierzytelności

  Jak uprawdopodobnić nieściągalność wierzytelności

  ... niektórych sytuacjach zezwolił na zaliczenie do kosztów uzyskania odpisów aktualizujących wartość wierzytelności, dokonanych zgodnie z ustawą o ... nieściągalność wierzytelności została uprawdopodobniona, a tym samym, czy odpisy aktualizacyjne od wartości takiej wierzytelności mogą być zaliczone do ... podatkowe powinny pamiętać, że warunkiem zaliczenia do kosztów odpisów aktualizujących od nieściągniętych wierzytelności nie jest ...

  czytaj więcej

 • Doprecyzowane zostaną zasady wyceny rachunkowej aktywów

  Doprecyzowane zostaną zasady wyceny rachunkowej aktywów

  ... , pomniejszona na dzień bilansowy o amortyzację, a w niektórych przypadkach – także o odpisy z tytułu utraty wartości. Drugą metodą jest wycena składnika majątku trwałego ... danego składnika aktywów. Odrębnemu przeszacowaniu podlegają pierwotna wartość początkowa danego aktywu, ewentualny odpis aktualizacyjny, a także zweryfikowana wartość rezydualna. Wynika to z faktu, iż wpływ przeszacowania ...

  czytaj więcej

 • Spółki popełniają błędy w sprawozdaniach finansowych

  ... badania zmiany sprawozdań finansowych dotyczyły m.in. nieprawidłowej wyceny papierów wartościowych, braku odpisów aktualizacyjnych i rezerw. Okazuje się również, że nie wszystkie badane spółki mimo ustawowego ... Seredyński, prezes zarządu Europejskiego Centrum Audytu, podkreśla, że takie wielkości jak rezerwy, odpisy aktualizujące czy ustalanie podatku odroczonego mają wpływ nie tylko na księgi ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

Kronika Prawa – Kalendarium

Marzec 2015
PnWtŚrCzPtSbNd
2324252627281
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30310102030405

zobacz więcej

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej