Krajowa Rada Spółdzielcza

Krajowa Rada Spółdzielcza - naczelny organ samorządu spółdzielczego, do którego należy reprezentowanie polskiego ruchu spółdzielczego w kraju i za granicą, inicjowanie i opiniowanie aktów prawnych dotyczących spółdzielczości i mających dla niej istotne znaczenie czy inicjowanie i rozwijanie współpracy międzyspółdzielczej i szerzenie idei spółdzielczego współdziałania.


 • Krajowa Rada za powrotem spółdzielczej własności lokali

  Krajowa Rada Spółdzielcza przygotowała propozycję blisko ... Ministerstwa Infrastruktury. Powrót spółdzielczej własności Jednym z najważniejszych postulatów Krajowej Rady jest przywrócenie możliwości ustanawiania spółdzielczych własnościowych praw do ... uznał, że ustanawianie spółdzielczej własności ... imieniu własnych interesów Krajowa Rada chce również przywrócić ... zebrań grup członkowskich. Krajowej Radzie Spółdzielczej nie podoba się ...

  czytaj więcej

 • ... , trybu i terminów przekazywania przez Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową informacji do ... Funduszu Gwarancyjnego w imieniu spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

  Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, na podstawie danych ... obliczania obowiązkowej opłaty rocznej, ustalony uchwałą Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Kasa Krajowa, na podstawie danych z kas, sporządza ... stan na koniec każdego miesiąca. Kasa Krajowa przekazuje do funduszu informacje bez zbędnej ...

  czytaj więcej

 • Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 8 marca 2013 ... składki na pokrycie kosztów działalności Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej oraz nadzoru ...

  ... przez Komisję Nadzoru Finansowego nad kasami i Kasą Krajową w danym roku, powiększonych o 11,111 proc. ... końca pierwszego miesiąca kwartału na wyodrębniony rachunek Kasy Krajowej. Gdy składka należna od kasy za rok jest ... niż suma wniesionych zaliczek, to powstałą nadpłatę Kasa Krajowa zwraca lub na wniosek kasy zalicza na ...

  czytaj więcej

 • ... kontrolnych Komisji Nadzoru Finansowego w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych i w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej

  ... ustnie przedstawia kierownictwu jednostki kontrolowanej ustalenia. Przede wszystkim wskazuje stwierdzone naruszenia przepisów prawa lub inne nieprawidłowości w działalności. Ustalenia mogą zostać przedstawione w obecności przedstawiciela rady nadzorczej jednostki kontrolowanej lub biegłego rewidenta badającego jej sprawozdanie finansowe za czas objęty kontrolą. W jednostce kontrolowanej realizującej program postępowania naprawczego ustalenia są przedstawiane ...

  czytaj więcej

 • Stanowisko Krajowej Rady Notarialnej w sprawie reprezentacji spółdzielni przy podpisywaniu aktów

  ... ten zarząd. Faktycznie, w przypadku zarządu wieloosobowego przewidziane w art. 54 prawa spółdzielczego oświadczenia woli składają za spółdzielnię dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu ... zasadach wynikających z kodeksu cywilnego, a także wprost z art. 55 prawa spółdzielczego. W tym ostatnim przypadku pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego, udzielone przez co ...

  czytaj więcej

 • Luki w prawie spółdzielczym - brak wiążących terminów zwołania walnego

  ... w statucie do Krajowego Rejestru Sadowego do 30 listopada, ale Krajowy Rejestr Sądowy nie ... . spółdz.), albo do Krajowej Rady Spółdzielczej w stosunku do ... tym przepisy prawa spółdzielczego nie przewidują instytucji ... . Powinna je zwołać rada nadzorcza, związek rewizyjny, ... jest zrzeszona lub Krajowa Rada Spółdzielcza.Jest tylko jeden ... walne powinna zwołać rada nadzorcza, związek ...

  czytaj więcej

 • Sejm nie uchwalił ustawy o spółdzielniach - te zmiany nie wejdą w życie

  ... wyboru członków do Krajowej Rady Spółdzielczej. Ostatecznie za projektem ... związek rewizyjny albo Krajowa Rada Spółdzielcza. Zgodnie z projektem ... przepisy o związkach spółdzielczych i Krajowej Radzie Spółdzielczej. Przedstawiciele PO oraz ... antykonkurencyjne, nowa konstrukcja Krajowej Rady Spółdzielczej" - powiedział PAP Zieliński. ... władz związku czy Krajowej Rady Spółdzielczej nie mógł kandydować ... Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej Jerzy Jankowski ...

  czytaj więcej

 • Niższa taksa: notariusze są przeciw

  Niższa taksa: notariusze są przeciw

  ... płacić o połowę mniej Krajowa Rada Notarialna uważa, że obniżka ... . Natomiast nowelizacja prawa spółdzielczego umożliwiła wykup mieszkań ... - podkreśla Jacek Wojdyło, prezes Krajowej Rady Notarialnej. Notariusze pobierają również ... Państwa. Zmiana narusza prawo Krajowa Rada Notarialna zauważa też, ... to nieprzypadkowy lapsus językowy. Krajowa Rada Notarialna i Okręgowa Rada Notarialna w Poznaniu już ...

  czytaj więcej

 • Zarząd spółdzielni mieszkaniowej może bezkarnie działać bez absolutorium

  Prawo spółdzielcze daje mieszkańcom prawo ... Mieszkaniowej interweniowała już Krajowa Rada Spółdzielcza. – Nie sposób zaakceptować ... przewiduje również prawo spółdzielcze – podkreśla w piśmie ... Alfred Domagalski, prezes Krajowej Rady Spółdzielczej. Nadzwyczajne walne W ... skutków. Ustawa – Prawo spółdzielcze i ustawa o ... może je zorganizować rada nadzorcza, związek rewizyjny lub Krajowa Rada Spółdzielcza. Taka ewentualność to ...

  czytaj więcej

 • Będzie rewolucja w prawie <strong>spółdzielczym</strong>

  Będzie rewolucja w prawie spółdzielczym

  ... to funkcjonować w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, ... w skład zarządu, rady nadzorczej oraz pracowników ... projekty nowych ustaw spółdzielczych, przygotowanych przez klub ... , możliwe będzie przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do ... ucierpi pewność obrotu. Spółdzielcze własnościowe prawo do ... się do obecnego spółdzielczego własnościowego prawa ... mają obecnie związki spółdzielcze i Krajowa Rada Spółdzielcza, będą mieli również ...

  czytaj więcej

 • Prezesi spółdzielni nie chcą nowych <strong>rad</strong> nadzorczych

  Prezesi spółdzielni nie chcą nowych rad nadzorczych

  ... , którzy zasiadali w spółdzielczych radach nadzorczych, powinni zrezygnować ... Jaromir Gazy z Krajowego Związku Spółdzielców i ... ustawy w skład rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej ... takiej osoby do rady nadzorczej jest nieważna. ... pracy przez członka rady nadzorczej ustaje równocześnie jego członkostwo w radzie nadzorczej tej samej ... wyeliminowanie ze składu rady nadzorczej osób będących ...

  czytaj więcej

 • Nowe prawo <strong>spółdzielcze</strong>: udziały w spółdzielni będzie można odziedziczyć

  Nowe prawo spółdzielcze: udziały w spółdzielni będzie można odziedziczyć

  ... do nowego prawa spółdzielczego, nad którą pracuje ... na Komitet Stały Rady Ministrów. Dotychczas konieczny ... osobiste w sprawy spółdzielcze – ocenia Zbigniew Gawron, ... upoważnić zarząd lub radę nadzorczą do podejmowania ... nabycia wystarczy uchwała rady nadzorczej. – To złamanie podstawowej zasady prawa spółdzielczego, zgodnie z ... , przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej, uważa, że projekt ...

  czytaj więcej

 • Banki odmawiają udzielania kredytów na zakup lokali własnościowych <strong>spółdzielczych</strong> bez księgi wieczystej

  Banki odmawiają udzielania kredytów na zakup lokali własnościowych spółdzielczych bez księgi wieczystej

  ... księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do ... zakup lokali własnościowych spółdzielczych, dla których nie ... na rynku lokali spółdzielczych, na które nie ... one możliwość przekształcenia spółdzielczych lokatorskich praw do lokalu w spółdzielcze własnościowe ... Wojciecha Fortuńskiego, członka Krajowej Rady Notarialnej, w świetle ... Jerzy Jankowski, przewodniczący Krajowej Rady Spółdzielczej. Małgorzata Witkowska-Zwiep ...

  czytaj więcej

 • Spóldzielcy protestują przeciw ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych

  ... projektu (m.in. posłowie SLD, Krajowa Rada Spółdzielcza) argumentują, że proponowane zapisy doprowadzą ... . Tak jest także z systemem spółdzielczym, ale jego walory społeczne ... niepodważalne" - powiedział w sobotę prezes Krajowej Rady Spółdzielczej Alfred Domagalski podczas Forum w ... , by obronić ruch spółdzielczy. Będziemy przeciwni tej ... finansowe " - stwierdził wiceprezes Krajowego Związku Lokatorów i ...

  czytaj więcej

 • Kluza: Nowa <strong>rada</strong> nie ograniczy ryzyka

  Kluza: Nowa rada nie ograniczy ryzyka

  ... jednym przedstawicielu przy trzech reprezentantach nadzoru. W Radzie ds. Ryzyka Systemowego proporcje będą zupełnie inne, ... czasu także prezesa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego). Powołanie Rady ds. Ryzyka Systemowego to propozycja generująca, a ... akcentowanego ryzyka systemowego. W rezultacie na rynku krajowym mo że dojść do relatywnego polepszenia reguł ... nas przede wszystkim banków spółdzielczych.

  czytaj więcej

 • <strong>Spółdzielcze</strong> prawo do lokalu może wrócić

  Spółdzielcze prawo do lokalu może wrócić

  ... praktycznie wszyscy znawcy prawa spółdzielczego orzekli, iż przepisów tych ... do Komisji Europejskiej wystąpiła Krajowa Rada Spółdzielcza. Jeden z zarzutów dotyczył przekształcania spółdzielczych praw do lokalu w ... Andrzej Krzyżański, prezes Krajowego Związku Lokatorów i ... spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu ... spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, ...

  czytaj więcej

 • Zamieszanie z publikacją sprawozdań banków spółdzielczych za 2013 r.

  ... sprawozdań w Monitorze Spółdzielczym domaga się od banków spółdzielczych Krajowa Rada Spółdzielcza. Powołuje się przy ... Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych, w opiniach dotyczących ... składane tylko w Krajowym Rejestrze Sądowym, nawet ... spółdzielnie – w Monitorze Spółdzielczym. linki wyróżnione ... banki spółdzielcze, nie ogłaszają ... sprawozdań przez banki spółdzielcze w Monitorze Spółdzielczym. Brak do tego ...

  czytaj więcej

 • Notariusze wymyślili kolejną barierę dostępu do ich zawodu

  Notariusze wymyślili kolejną barierę dostępu do ich zawodu

  zdjęcie główne „Krajowa Rada Notarialna stoi na ... , który ukończył aplikację, rada właściwej izby notarialnej ... , który stanowi, że rada izby notarialnej może ... taką chciała wprowadzić Krajowa Rada Notarialna w uchwale ... samym miesiącu bowiem Krajowa Rada Notarialna uchyliła skarżoną ... kolokwium organizowane przez radę izby notarialnej ... złożyć zażalenie do Krajowej Rady Notarialnej, a w ...

  czytaj więcej

 • Spółdzielnie mieszkaniowe: prezes już nie sprawdzi swojego kolegi

  Spółdzielnie mieszkaniowe: prezes już nie sprawdzi swojego kolegi

  ... Nadzoru Lustracyjnego przy Krajowej Radzie Spółdzielczej. W jej skład ... 6 powoływanych przez Krajową Radę Spółdzielczą oraz po trzech ... uzyskuje uprawnienia od Krajowej Rady Spółdzielczej, a nie od ... opór w środowisku spółdzielczym. Tradycyjnie krytykuje je Krajowa Rada Spółdzielcza i związki rewizyjne. ... , radca prawny z Krajowego Związku Banków Spółdzielczych. Źle odbierane są ...

  czytaj więcej

 • Nadzór w spółdzielniach mieszkaniowych będzie bardziej niezależny - kontrole przeprowadzą lustratorzy

  ... Komisją Nadzoru Lustracyjnego przy Krajowej Radzie Spółdzielczej. Takie rozwiązanie przewiduje najnowsza ... Komisją Nadzoru Lustracyjnego przy Krajowej Radzie Spółdzielczej. Pierwotnie miała być to ... 16 osób powoływanych przez Krajową Radę Spółdzielczą oraz 5 przez ministrów. ... Staroń. Grzegorz Abramek z Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych ... projektem lustratora miałaby wybierać rada nadzorcza. – Tylko że ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne