instytucją szkoleniową

Instytucja szkoleniowa – są to w myśl ustawy publiczne i niepubliczne podmioty prowadzące na podstawie odrębnych przepisów edukację pozaszkolną.