Europejska rada zakładowa

Europejska rada zakładowa jest przedstawicielstwem pracowniczym ustanowionym Dyrektywą Rady 94/45/WE z dnia 22 września 1994 r.


 • Czy po wejściu w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych nadal będzie można monitorować pracowników

  Czy po wejściu w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych nadal będzie można monitorować pracowników

  Mamy zainstalowany monitoring terenu i hali produkcyjnej. Służy przede wszystkim kwestiom bezpieczeństwa, ale niekiedy zapisy z monitoringu są wykorzystywane do nałożenia kary porządkowej lub nawet rozwiązania umowy z pracownikiem (zarejestrowane naruszenia dyscypliny pracy, niewłaściwe zachowania itp.). Czy po wejściu w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) nadal będzie można korzystać z monitoringu?

  czytaj więcej

 • Sejm i Senat przyjął: Oto najważniejsze zmiany w prawie

  Sejm i Senat przyjął: Oto najważniejsze zmiany w prawie

  Pracodawca będzie raz do roku przesyłał swoim kontrahentom informację o tym, że może im udzielić obniżenia we wpłacie na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Jednocześnie wysokość udzielonej ulgi nie będzie mogła być wyższa niż 50 proc. kwoty na fakturze dokumentującej zakup jej produktów lub usług. Takie rozwiązanie przewiduje ustawa z 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. Znalazły się w niej również zmiany związane z wdrażaniem rządowego programu „Za życiem”.

  czytaj więcej

 • Zwolnionego nauczyciela-związkowca sąd nie zawsze przywróci do pracy

  Zwolnionego nauczyciela-związkowca sąd nie zawsze przywróci do pracy

  19 maja upłynął termin, w którym organ prowadzący zatwierdza arkusz organizacji szkoły na rok szkolny 2018/2019. Z dokumentu tego wynika, nauczyciele jakich przedmiotów stracą pracę. Niejednokrotnie dyrektor szkoły może stanąć przed dylematem, któremu z nich konkretnie ma wręczyć wypowiedzenie.

  czytaj więcej

 • RODO: Monitoring w firmach do zmiany

  RODO: Monitoring w firmach do zmiany

  Modyfikacja wewnętrznych przepisów o monitoringu jest obecnie konieczna z dwóch powodów. Po pierwsze, z uwagi na ogólne rozporządzenie unijne dotyczące ochrony danych osobowych (dalej: RODO). Po drugie, z uwagi na nowelizację kodeksu pracy dokonaną ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (dalej: ustawa). Do tych dwóch aktów prawnych, obowiązujących od 25 maja 2018 r., muszą się dostosować również ci pracodawcy, którzy dopiero przymierzają się do monitorowania. W obu przypadkach procedura wygląda prawie tak samo.

  czytaj więcej

 • Sejm przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r. i udzielił rządowi absolutorium

  Sejm przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r. i udzielił rządowi absolutorium

  Sejm przyjął w czwartek sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r. i udzielił rządowi absolutorium. Jednocześnie zwrócił się w uchwale do dysponentów poszczególnych części budżetowych o podjęcie działań mających na celu usunięcie nieprawidłowości wskazanych przez NIK.

  czytaj więcej

 • Konsekwencje wyroku TK: Związki zawodowe nie uzyskają danych pracownika bez jego zgody

  Konsekwencje wyroku TK: Związki zawodowe nie uzyskają danych pracownika bez jego zgody

  Pracodawca nie przekaże danych osobowych zatrudnionego inspekcji pracy, jeśli pracownik nie wyrazi na to zgody. Tę samą regułę zastosuje m.in. do związków zawodowych. A to może generować nowe obowiązki.

  czytaj więcej

 • Jak prawidłowo stosować RODO przy zamówieniach publicznych

  Jak prawidłowo stosować RODO przy zamówieniach publicznych

  Przy organizowaniu przetargów trzeba zadbać o ochronę danych osobowych nie tylko wykonawców, lecz także podwykonawców i innych osób. Wymaga to skorelowania różnych ustaw i przepisów

  czytaj więcej

 • Pracodawca powie swojemu pracownikowi, czy zarabia na jego ubezpieczeniu

  Pracodawca powie swojemu pracownikowi, czy zarabia na jego ubezpieczeniu

  Zakład pracy będzie musiał przekazać zatrudnionym więcej informacji o zawieranych ubezpieczeniach grupowych. Przyzna się też, w jaki sposób jest za to wynagradzany przez instytucję finansową

  czytaj więcej

 • Dialog społeczny – klucz do biznesowego sukcesu

  Dialog społeczny – klucz do biznesowego sukcesu

  W ostatnich latach w Polsce coraz większe znaczenie zyskuje społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. W dialog z pracownikami i tworzenie przyjaznego środowiska pracy angażują się najwięksi pracodawcy

  czytaj więcej

 • 100 lat polskiego prawa: Siła kobiecego lobby, czyli pośliny w Sejmie

  100 lat polskiego prawa: Siła kobiecego lobby, czyli pośliny w Sejmie

  Do 1996 r. wykaz prac, do których zgodnie z prawem nie można było najmować kobiet, liczył przeszło 90 pozycji.

  czytaj więcej

 • Jak prawidłowo chronić dane osobowe klientów i pracowników hotelu

  Jak prawidłowo chronić dane osobowe klientów i pracowników hotelu

  Niedawno głośno było o wycieku danych z bazy należącej do Marriotta sieci hoteli Starwood. Na skutek braku odpowiednich zabezpieczeń hakerzy wykradli dane dotyczące 500 mln klientów. To okazja do przypomnienia, jakie obowiązki związane z ochroną danych osobowych swoich klientów ma właściciel hotelu. Odpowiadamy na pytania, jakie często zadają właściciele takich obiektów.

  czytaj więcej

 • Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a RODO. W 2019 roku pracodawców czekają zmiany

  Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a RODO. W 2019 roku pracodawców czekają zmiany

  Przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które są u nas stosowane od 25 maja 2018 r., mają wpływ również na funkcjonowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Dla zapewnienia prawidłowego działania ZFŚS niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych zarówno pracowników, jak i osób trzecich. Niejednokrotnie będą to dane wrażliwe dotyczące ich sytuacji życiowej, chociażby stanu zdrowia. W związku z tym zasady przetwarzania danych na potrzeby funduszu mają zostać doprecyzowane w zgodzie z RODO. Nowelizacja ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1316 ze zm.; dalej: ustawa o zfśs) zawarta została w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679, który obecnie jest procedowany w Sejmie (na dzień zamknięcia niniejszego wydania po I czytaniu oczekuje na rozpatrzenie przez komisje sejmowe).

  czytaj więcej

 • Gardias: Umowa społeczna będzie korzystna dla rozwoju Polski [WYWIAD]

  Gardias: Umowa społeczna będzie korzystna dla rozwoju Polski [WYWIAD]

  - Spory o warunki pracy i płacy będą narastać, jeśli nie przyjmiemy planu długofalowego rozwoju ekonomiczno-społecznego. Powinien on gwarantować m.in. odpowiedni poziom minimalnej pensji i możliwość przechodzenia na emeryturę ze względu na staż - mówi w wywiadzie dla DGP Dorota Gardias, przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego oraz Forum Związków Zawodowych.

  czytaj więcej

 • Fiskus musi się liczyć z wyrokami unijnego trybunału

  Fiskus musi się liczyć z wyrokami unijnego trybunału

  Jeśli polska ustawa uznaje spółkę komandytowo-akcyjną za osobową, to czas najwyższy zmienić przepisy, a nie upierać się, że wynika z nich co innego niż z orzecznictwa TSUE.

  czytaj więcej

 • PPK dla cudzoziemców i Polaków pracujących za granicą

  PPK dla cudzoziemców i Polaków pracujących za granicą

  Przepisy o pracowniczych planach kapitałowych nie dzielą uczestników ze względu na obywatelstwo. Znaczenia nie będzie miało nawet wykonywanie pracy w naszym kraju, a jedynie podleganie polskim ubezpieczeniom społecznym.

  czytaj więcej

 • Ruszyły prace nad Prostą Spółką Akcyjną. Wczoraj w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie ustawy

  Ruszyły prace nad Prostą Spółką Akcyjną. Wczoraj w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie ustawy

  Ruszyły prace nad Prostą Spółką Akcyjną. Wczoraj w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie ustawy.

  czytaj więcej

 • Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu. Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego

  Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu. Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego

  Zasada niedyskryminacji w zatrudnieniu (będąca nawiązaniem do zakazu dyskryminacji z art. 32 Konstytucji RP) stanowi uzupełnienie zasady równego traktowania pracowników. Jej przestrzeganie to jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy, którego naruszenie może powodować istotne konsekwencje finansowe (obowiązek zapłaty odszkodowania), a także skutkować natychmiastowym rozwiązaniem umowy o pracę przez pracownika ze względu na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracodawcy. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z 10 lutego 2009 r. (sygn. akt II PK 149/08), przepisy dotyczące równego traktowania w zatrudnieniu mają charakter bezwzględnie obowiązujący, co oznacza, iż strony umowy o pracę nie mogą – nawet w drodze porozumienia – uregulować treści stosunku pracy w sposób naruszający zasadę równego traktowania. Postanowienie takiej treści jest zatem nieważne, co wynika wprost z art. 18 par. 3 k.p. [ramka 1 s. D2]

  czytaj więcej

 • RODO znów wchodzi do kodeksu pracy: Tym razem zmiany będą szersze i obejmą nie tylko monitoring

  RODO znów wchodzi do kodeksu pracy: Tym razem zmiany będą szersze i obejmą nie tylko monitoring

  Uporządkowanie zasad pozyskiwania danych na podstawie zgody, uregulowanie korzystania z danych biometrycznych, nowe ograniczenia dla monitoringu w pracy, a także zawężenie dostępu do danych o zdrowiu pozyskiwanych na potrzeby ZFŚS. To kolejne zmiany dostosowujące do RODO kodeks pracy i przepisy o funduszu socjalnym, które wejdą w życie już 4 maja.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników