duch

* duch – w folklorze ludowym i w spirytyźmie istota inteligentna, żyjąca po śmierci fizycznej człowieka, bytująca w świecie pozamaterialnym