Brad Pitt

William Bradley Pitt, znany jako Brad Pitt (ur.